Friday, August 15, 2014

Gurmukh Mallar Raag Jo Karhen Tin Man Tan Sheetal Hoae .. Malhar

Intro. Nanak Ki Malhar
Gurbani sung in various forms of Malhar 
Sri Guru Granth Sahib Ang: 1285
Sung in Raag Malhar Khamaj Ang; Taal: Rudra(11)
Raag Nanak Ki Malhar
Release of Album Nanak Ki Malhar  

No comments:

Post a Comment